Ubezpieczenia

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

 


Kiedyś wedle definicji ubezpieczenia na życie podstawowym ich celem było zapewnienie świadczenia rodzinie lub osobom pozostającym na utrzymaniu w przypadku śmierci żywiciela, ale dziś dostępnych jest wiele różnych odmian ubezpieczeń życiowych:
• ochronne,
• ochronno-oszczędnościowe,

Niezależnie jednak od odmiany, zasady ich funkcjonowania są takie same: zawiera się umowę z którymś z towarzystw ubezpieczeniowych i płaci się składkę. Częstotliwość opłat może być różna : roczna, półroczna, kwartalna, miesięczna. Wysokość składki, to co się z nią dzieje oraz to co się stanie po wygaśnięciu 
umowy ubezpieczeniowej zależy od typu ubezpieczenia. Generalnie jednak składka jaką płacimy w ubezpieczeniach życiowych jest uzależniona od ryzyka jakie wnosimy - czyli prawdopodobieństwa zdarzenia oraz sumy ubezpieczenia. Im mniejsze ryzyko śmierci, wypadku, tym niższa składka - jedna z zasad, inna z kolei, że im wyższa suma ubezpieczenia tym wyższa składka.

W polisach ochronnych przedmiotem ubezpieczenia jest życie. Mamy:
• ubezpieczenia terminowe - ubezpieczamy się na kilka, kilkanaście lat,• ubezpieczenia na całe życie.Wypłata tych typów świadczeń, kwoty na jaką jest ubezpieczony posiadacz polisy, następuje jedynie w przypadku śmierci w czasie obowiązywania polisy.Przy zaciąganiu pożyczki na zakup mieszkania, czy budowę domu banki bardzo często, jako jeden z warunków udzielenia jej, żądają zabezpieczenia kredytu, którym jest cesja praw właśnie z polisy ubezpieczenia na wypadek śmierci.

Ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowe najogólniej można określić "2 w 1" - ubezpieczenie połączone z oszczędzaniem,czyli dysponując ograniczonymi środkami finansowymi można gromadzić oszczędności, przy równoczesnym zapewnieniu ochrony przez okres trwania ubezpieczenia.

Można wyróżnić kilka typów:
• kapitałowe - potocznie mówi się o nich, jako o polisach na "życie i dożycie". W tym przypadku otrzymamy zgromadzony kapitał. Składki w tym ubezpieczeniu są znacznie wyższe niż w ubezpieczeniu terminowym na życie. Część składki jest bowiem ceną udzielanej ochrony, a część jest inwestowana przez towarzystwo.
• z funduszem - to już produkty nieco bardziej skomplikowane. Podobnie, jak w kapitałowych, część składki jest inwestowana w celu zebrania sumy zapewniającej wypłatę przyszłego świadczenia, a część jest wykorzystywana na zakup jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego. W ten sposób towarzystwo ubezpieczeniowe stara się zwiększyć zysk, swój i ubezpieczonego, ale w tym przypadku ryzyko inwestycyjne spoczywa na kliencie. To klient dokonuje wyboru odpowiadającej mu strategii funduszu (czy ma być to fundusz, który obraca dłużnymi papierami wartościowymi, o większym bezpieczeństwie, czy np. fundusz inwestujący w akcje spółek, którego zyski mogą być większe, ale i wyższe jest ryzyko poniesienia strat) i to klient zgadza się na wypłatę świadczenia uzależnionego od wartości jednostek uczestnictwa zgromadzonych na jego rachunku,
• posagowe - ich głównym celem jest zapewnienie dzieciom finansowego wsparcia, kiedy wejdą w dorosłe życie. Kiedy dziecko osiąga określony wiek towarzystwo wypłaca mu zgromadzony kapitał, podobnie w wypadku śmierci opiekuna,
• rentowe - są to ubezpieczenia zapewniające okresowe świadczenie terminowe lub częściej dożywotnie w zamian za jednorazową składkę. Wszystkie one zapewniają zawsze wypłatę świadczenia, a ich uzupełnieniem mogą być ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe.

Polisy oszczędnościowe mają zwykle bardzo zminimalizowaną ochronę ubezpieczeniową - ich celem jest bowiem gromadzenie środków
finansowych. Dlatego potocznie można je nazwać "prywatną emeryturą". Ich wypłata zależy od warunków umowy i sytuacji życiowej,
ale może być wypłacona w przypadku śmierci ubezpieczonego, na koniec okresu ubezpieczenia lub przy rozwiązaniu umowy.

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE I POZOSTAŁE OSOBOWE.

Ubezpieczenia majątkowe obejmują ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia mienia, rzeczy wartościowych. To pierwsze chroni właściciela polisy, w przypadku kiedy wyrządzi on komuś jakąś szkodę i jest on zobowiązany do jej naprawy.  Koszty pokrywa towarzystwo, dzięki czemu chroniony jest interes posiadacza polisy, jak i osoby ewentualnie poszkodowanej.  Oprócz obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej ( np. tzw. OC przy okazji posiadania samochodu), ubezpieczyciele oferują również ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarówno w życiu prywatnym, jak i dla poszczególnych grup zawodowych - np. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej weterynarzy czy nauczycieli. Łatwo się domyślić, czym jest ubezpieczenie mienia - może ono chronić dobytek, mienie, rzeczy wartościowych przed skutkami różnych zdarzeń, wypadków, katastrof, przed zniszczeniem lub stratą. Można więc ubezpieczyć np. budynki, budowle, maszyny, urządzenia czy wyposażenie. Oczywiście jednym z najpopularniejszych rodzajów ubezpieczenia mienia jest ubezpieczenie mieszkania, 
np. przed pożarem czy zalaniem wodą.

Źródła: strony internetowe Rzecznika Ubezpieczeniowych, KNUiFE


InvestClass Sp. z o.o. współpracuje z następującymi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi :

  • AXA;

  • GENERALI;

  • COMPENSA;

  • HDI;

  • ERGO HESTIA;

  • UNIQA;

  • MACIF 

Zapytanie o ubezpieczenie

Wyślij kopię wiadomości do mnie