Słownik pojęć

alokacja - procentowy podział składki podstawowej lub odpowiednio składki dodatkowej pomiędzy wybrane ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe ustalony przez Ubezpieczającego;

alokowanie - zapisanie jednostek uczestnictwa na odpowiednim rachunku Ubezpieczającego zgodnie z alokacją;

data rozpoczęcia ochrony - określony w polisie dzień zawarcia umowy ubezpieczenia lub odpowiednio następny dzień po upływie terminu do złożenia sprzeciwu w przypadku określonym w § 4 ust. 5 OWU, w którym rozpoczyna się odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu udzielania ochrony ubezpieczeniowej;

dzień przeliczenia - termin zapisania jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego na odpowiednim rachunku Ubezpieczającego, przypadający nie później niż czwartego dnia roboczego od dnia zapłaty składki podstawowej lub odpowiednio składki dodatkowej;

dzień umorzenia - termin odpisania jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego z odpowiedniego rachunku Ubezpieczającego, przypadający nie później niż trzeciego dnia roboczego od dnia akceptacji przez Towarzystwo dyspozycji lub wniosku Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uposażonego lub odpowiednio od dnia pobrania przez Towarzystwo odpowiedniej opłaty;

jednostka uczestnictwa - część ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego stanowiąca proporcjonalny udział w aktywach netto tego funduszu;

konwersja - zapisanie jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego za środki pieniężne uzyskane z odpisania jednostek uczestnictwa innego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego;

miesiąc polisy - miesiąc rozpoczynający się w dniu początku ochrony ubezpieczeniowej, określonej w polisie lub dokumencie umowy ubezpieczenia, a następnie w takim samym dniu każdego kolejnego miesiąca, a jeżeli nie ma takiego dnia w danym miesiącu - w ostatnim dniu tego miesiąca;

OWU - niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie Plan Inwestycyjny Selekt oraz Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż;

polisa - dokument wystawiany przez Towarzystwo, potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia;

prolongata - okres 90 dni od dnia wymagalności składki podstawowej najwcześniej wymagalnej, w którym Towarzystwo ponosi odpowiedzialność z tytułu udzielania ochrony ubezpieczeniowej mimo zaległości w zapłacie składki podstawowej przez Ubezpieczającego;

rachunek dodatkowy - wyodrębniony rachunek, na którym ewidencjonowane są jednostki uczestnictwa zapisane za środki pieniężne pochodzące ze składek dodatkowych;

rachunek podstawowy - wyodrębniony rachunek, na którym ewidencjonowane są jednostki uczestnictwa zapisane za środki pieniężne pochodzące ze składek podstawowych;

rocznica polisy - dzień w każdym roku kalendarzowym obowiązywania umowy ubezpieczenia, odpowiadający dacie rozpoczęcia ochrony, a jeżeli nie ma takiego dnia w danym roku - ostatni dzień miesiąca kalendarzowego, w którym przypada data rozpoczęcia ochrony;

rok polisy - 12-miesięczny okres rozpoczynający się od daty rozpoczęcia ochrony;

składka dodatkowa - składka nieobowiązkowa z tytułu umowy ubezpieczenia opłacana przez Ubezpieczającego w dowolnym okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia;

składka podstawowa - składka obowiązkowa z tytułu umowy ubezpieczenia opłacana przez Ubezpieczającego;

suma ubezpieczenia - kwota określona w polisie, którą Towarzystwo zobowiązuje się wypłacić w przypadku śmierci Ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności Towarzystwa z tytułu ochrony ubezpieczeniowej;

świadczenie ubezpieczeniowe - kwota należna osobom uprawnionym w przypadku śmierci Ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności Towarzystwa z tytułu udzielania ochrony ubezpieczeniowej lub kwota należna Ubezpieczonemu w przypadku dożycia przez niego ostatniego dnia okresu ubezpieczenia;

tabela opłat i limitów - tabela opłat i limitów finansowych do niniejszych OWU;

transfer - odpisanie jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego z rachunku dodatkowego w celu uzyskania środków pieniężnych na pokrycie składki podstawowej;

ubezpieczający - osoba fizyczna, która w dniu podpisania wniosku ubezpieczeniowego ukończyła 18. rok życia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła umowę ubezpieczenia i jest zobowiązana do opłacania składek podstawowych;

ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy lub fundusz - ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy oferowany przez Towarzystwo w związku z umową ubezpieczenia, stanowiący wydzielony fundusz aktywów lokowanych zgodnie z postanowieniami regulaminu właściwego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego;

ubezpieczony - osoba fizyczna, na rzecz której Ubezpieczający zawarł umowę ubezpieczenia;

umowa ubezpieczenia - umowa ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi zawarta na podstawie OWU;

uposażony - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wskazana przez Ubezpieczonego, uprawniona do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego na wypadek śmierci Ubezpieczonego lub wartości polisy w przypadku określonym w § 8 OWU;

wariant ubezpieczenia - właściwe dla umowy ubezpieczenia opłaty i limity finansowe wskazane w Tabeli opłat i limitów;

wartość dodatkowa polisy - część wartości polisy stanowiąca sumę iloczynów liczby jednostek uczestnictwa każdego z ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych zewidencjonowanych na rachunku dodatkowym i ceny jednostki uczestnictwa danego funduszu obowiązującej w dniu, na który jest ustalana wartość dodatkowa polisy;

wartość podstawowa polisy - część wartości polisy stanowiąca sumę iloczynów liczby jednostek uczestnictwa każdego z ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych zewidencjonowanych na rachunku podstawowym i ceny jednostki uczestnictwa danego funduszu obowiązującej w dniu, na który jest ustalana wartość podstawowa polisy;

wartość polisy - suma wartości podstawowej polisy i wartości dodatkowej polisy;

wniosek ubezpieczeniowy - wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia składany przez Ubezpieczającego na formularzu dostarczonym przez Towarzystwo;

wskaźnik wykupu - wskaźnik procentowy określony w Tabeli opłat i limitów, służący do wyliczania kwoty wypłaty części wartości podstawowej polisy oraz kwoty wypłaty wartości wykupu.